ภาพบรรยากาศ Arduino Workshop @CompSci CMU

ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559

ณ ห้องCSB309 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 568

ภาพบรรยากาศอบรมพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

ในวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559

ณ ห้องCSB301-2 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 603

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Hadoop for Big Data

ในวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559

ณ ห้องCSB308 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 505

โครงการค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1/2559

ระหว่างวันที่ 10-22 ตุลาคม 2559

ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่าน 591

โรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมพูดคุย และเยี่ยมชมภาควิชาฯ

ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2559

 

อ่าน 98

โครงการสัมนาติดตามความก้าวหน้าการค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)

วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559

ณ ห้อง CSB210 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 256

ภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์บริษัท Round 2 Solutions จำกัด

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559

ณ อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 333

นักเรียนโรงเรียนสาธิตเชียงใหม่ เยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 269

ภาพบรรยากาศ งานการค้นคว้าแบบอิสระวิทยานิพนธ์ที่พึงประสงค์

เมื่อ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559

ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

อ่าน 246