ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1/2560

ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง CSB100 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช. 

อ่าน 21

ภาพบรรยากาศ Arduino Workshop @CompSci CMU

ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559

ณ ห้องCSB309 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 680

ภาพบรรยากาศอบรมพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

ในวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559

ณ ห้องCSB301-2 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 704

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Hadoop for Big Data

ในวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559

ณ ห้องCSB308 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 612

โครงการค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1/2559

ระหว่างวันที่ 10-22 ตุลาคม 2559

ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่าน 708

โรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมพูดคุย และเยี่ยมชมภาควิชาฯ

ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2559

 

อ่าน 115

โครงการสัมนาติดตามความก้าวหน้าการค้นคว้าแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)

วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559

ณ ห้อง CSB210 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 272

ภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์บริษัท Round 2 Solutions จำกัด

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559

ณ อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 366

นักเรียนโรงเรียนสาธิตเชียงใหม่ เยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2559

ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช.

อ่าน 284