หน้าหลัก > หลักสูตร
เว็บเพจของรายวิชาต่างๆ เว็บเพจส่งการบ้าน เว็บเพจการค้นคว้าอิสระ (IS)
204399 และ 204499

กระบวนวิชา 2041xx
กระบวนวิชา 2042xx
กระบวนวิชา 2043xx
กระบวนวิชา 2044xx
กระบวนวิชา 2047xx (ป.โท - เอก)
กระบวนวิชา 2048xx (ป.โท - เอก)

รหัสวิชา รายชื่อกระบวนวิชา
204422 การคลังข้อมูล (Data Warehousing)
204423 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
204425 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
204431 ระบบเครือข่ายสากล (Inter-networking)
204433 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
204435 การประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing)
204441 การเขียนโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์ (Concurrent Programming)
204442 การสร้างคอมไพเลอร์ (Compiler Construction)
204443 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Security)
204452 ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)
204451 การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Algorithm Design and Analysis)
204490 การวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research in Computer Science )
204453 การเรียนรู้จำแบบ (Pattern Recognition)
204462 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-computer Interaction)
204471 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
204481 เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Mathematical Programming Techniques)
204482 การจำลองแบบปัญหาและแบบจำลอง (Simulation and Modelling)
204483 การรับรู้ภาพทางคอมพิวเตอร์ (Computer Vision)
204491 การค้นคว้าอิสระ 1 (Independent Study 1)
204494 หัวข้อพิเศษในวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1, 2(Selected Topics in Computer Science 1,2 (Topics to be Announced))