หน้าหลัก > หลักสูตร
เว็บเพจของรายวิชาต่างๆ เว็บเพจส่งการบ้าน เว็บเพจการค้นคว้าอิสระ (IS)
204399 และ 204499

กระบวนวิชา 2041xx
กระบวนวิชา 2042xx
กระบวนวิชา 2043xx
กระบวนวิชา 2044xx
กระบวนวิชา 2047xx (ป.โท - เอก)
กระบวนวิชา 2048xx (ป.โท - เอก)

รหัสวิชา รายชื่อกระบวนวิชา
204306 จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Ethics for Computer Professionals)
204315 การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม (Organization of Programming Languages)
204320 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)
204321 ระบบฐานข้อมูล 1 (Database System I)
204322 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Systems)
204325 การวิเคราะห์ระบบงานและการออกแบบงาน (Systems Analysis and Design)
204331 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication And Computer Networks)
204333 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต (Internet Application Development)
204341 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
204362 การออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design)
204363 ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ (Software Modeling and Requirements)
204364 การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ (Software Design and Implementation)
204381 การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟต์แวร์ (Numerical Computation and Software)
204382 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphics)
204383 การประมวลผลภาพ (Image Processing)
204398 การฝึกงานคอมพิวเตอร์ (Computer Job Training)
204399,
204499
การค้นคว้าอิสระ (Indepedent Study )