ขอแสดงความยินดีกับ นายปภังกร อิ่นแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Student Paper Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ ICADL 2016
29 ธันวาคม 2559 (อ่าน 670)

นายปภังกร อิ่นแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล Best Student Paper Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 18th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2016) จัดโดย University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 จากงานวิจัย เรื่อง Rule-based Page Segmentation for Palm Leaf Manuscript on Color Image โดยมี อ.ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ  ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต  Prof.Shinn-Ying Ho และ รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช เป็นผู้เขียนร่วม